Day-6

#week4

#day6

*Gym Workout

လေ့ကျင့်ရမည်ပုံစံမှာ superset Training ဖြစ်သည့်အတွက် လေ့ကျင့်ခန်း A ကိုအရင်ကစားရမယ် A ပြီးသွားရင် 10 စက္ကန့် နားရမည် ပြီးလျှင် လေ့ကျင့်ခန် B ကိုတန်းကစားရမယ် လေ့ကျင့်ခန်း B ပြီးမှ 1 ကြော့ ပြီးမှာဖြစ်ပါသည်။ 1 ကြော့ပြီးရင် 60 စက္ကန့် နားပီး နောက်တစ်ကျော့ ထပ်ဆော့ရပါမည်။

Warm up

Dynamic stretching

1.(A)lat pulldown

(3 ကြော့ 10 ကြိမ်)

Superset with

(B) straight arm pulldown

(3 ကြော့ 10 ကြိမ်)

2.(A) shoulder db press

(3 ကြော့ 10 ကြိမ်)

Superset with

(B) db front raises

(3 ကြော့ 15 ကြိမ်)

3.barbell curl

(3 ကြော့ 10 ကြိမ်)

4.(A) Hammer curl

(3 ကြော့ 10 ကြိမ်)

Superset with

(B) preacher db curl

(3 ကြော့ 10 ကြိမ်)

5.(A) wrist curl

(3 ကြော့ 15 ကြိမ်)

(B) reverse wrist curl

(3 ကြော့ 15 ကြိမ်)

6.jumping Jack

(6 ကြော့ အကြိမ် 20 )

7.burpees

(6 ကြော့ အကြိမ် 20 )

Cardio 30 minutes

Stretching