Day-2

#week4

#Day2

Home workout

Warm up

Dynamic stretching

1.Push up

(4 ကြော့ 15 ကြိမ်)

2.Plank leg raises

(4 ကြော့ 15 ကြိမ်)

***Cardio 45 mins

Stretching

*Gym Workout

လေ့ကျင့်ရမည်ပုံစံမှာ superset Training ဖြစ်သည့်အတွက် လေ့ကျင့်ခန်း A ကိုအရင်ကစားရမယ် A ပြီးသွားရင် 10 စက္ကန့် နားရမည် ပြီးလျှင် လေ့ကျင့်ခန် B ကိုတန်းကစားရမယ် လေ့ကျင့်ခန်း B ပြီးမှ 1 ကြော့ ပြီးမှာဖြစ်ပါသည်။ 1 ကြော့ပြီးရင် 60 စက္ကန့် နားပီး နောက်တစ်ကျော့ ထပ်ဆော့ရပါမည်။

Warm up

Dynamic stretching

1.(A) Leg extension

(3 ကြော့ 20 ကြိမ်)

(Superset with)

(B) stand up

(တစ်ဖက် 3 ကြော့ 15 ကြိမ်)

2.(A) squat

(3 ကြော့ 8 ကြိမ်)

(Superset with)

(B) leg curl

(3 ကြော့ 20 ကြိမ်)

3.(A) calf raises

(3 ကြော့ 15 ကြိမ်)

4.Mountain climber

(3 ကြော့ အကြိမ် 50)

5.plank leg raises

(3ကြော့ အကြိမ် ၂၀)

6.crunch

(3ကြော့ အကြိမ် ၂၀)

Cardio 30 minutes

Stretching